TELiF TESCiLi NEDiR?

banner

FSEK m.1/B-a 2’ya göre eser, sahibinin hususiyetini taşiyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayilan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir.FSEK m. 4/1 hükmüne göre de güzel sanat eserlerinin, estetik değere sahip olan, “yağli ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazilar ve tekzipler, kazma oyma….” Olduğu belirtilmiştir.   

Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altina alinabilmesi için ;

a. Sahibinin hususiyetini taşimasi,
b. şekillenmiş olmasi,
c. Kanunda sayilan eser türlerinden birine girmesi,
d. Fikri bir çabanin sonucu olmasi,
gerekmektedir.

Bugünkü Uygulamada Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tescil Ve Kayit ;

   -ZORUNLU KAYIT
-iSTEğE BAğLI KAYIT 
olmak üzere ikiye ayrilmaktadir.

Müzik ve sinema eserleriyle, bilgisayar oyunlari için ticari dolaşima sunulmadan önce kayit ve tescili yapilmasi zorunludur.
Yeni değişiklikten sonra, diğer eserlerin de tescil isteğe bağli olarak yapilmaktadir. Kültür ve Turizm Bakanliği’na tescil, başvuru sahibinin beyanina müstenit yapilmakta olduğundan, kayit esnasinda yanliş ve aldatici beyanlar ile kendisine ait olmayan mali ve manevi haklara ilişkin yanliş beyanda bulunanlar, 5846 sayili Yasadaki hukuki ve cezai müeyyidelere tabidirler.

Hukukumuzda eser sahipliği, eserin yaratilmasi ile kazanilmiş bulunmaktadir. Yani, hakkin kazanilmasi için, herhangi bir makama tescil zorunluluğu bulunmamaktadir. Yalniz doğacak ihtilaflarda delil olmasi ve kötüniyetli kişilerin iddia ve savunmalarinin önüne geçmek için Eserlerin Tescili çok büyük önem taşimaktadir.

Eser sahiplerinin talebi üzerine, bu Kanun kapsaminda korunan tüm eserlerin (ilim ve Edebiyat Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Musiki Eserleri, Sinema Eserleri, Veri Tabanlari) kayit ve tescili yapilabilir, mali haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayit altina alinabilir……..

iLiM VE EDEBiYAT ESERLERi
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağidaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri
olarak kabul edilmiştir.
Herhangi bir şekilde dil ve yazi ile ifade olunan eserler, 
Her biçim altinda ifade edilen bilgisayar programlari ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurmasi koşuluyla bunlarin hazirlik tasarimlari Her nevi rakislar, yazili koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri,Bedii vasfi bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya'ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlik ve şehircilik tasarim ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarim ve projeleri,

GÜZEL SANAT ESERLERi
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağidaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzda, estetik değere sahip olan Yağli ve sulu boya tablolar ,Her türlü resimler, desenler, pasteller, Gravürler, güzel yazilar ve tezhipler,Mimarlik eserleri, Heykeller, kabartmalar ve oymalar, Kazima, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi, El işleri ve küçük sanat eserleri ,Tekstil, moda tasarimlari, Minyatürler ve süsleme sanati ürünleri, Fotografik eserler ve slaytlar, Grafik eserler, Karikatür eserleri, Her türlü tiplemeler

MUSiKi ESERLERi
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda, her nevi sözlü ve sözsüz besteler, musiki eseri olarak kabul edilmiştir.

SiNEMA ESERLERi
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olaylari tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakilmaksizin, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi, sinema eseri olarak kabul edilmiştir.

işLENMELER ve DERLEMELER
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağidaki özelliklere sahip eserler işlenme ve derleme eser olarak kabul edilmiştir.Tercümeler, Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayilan nevilerden bir başkasina çevrilmesi,Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulmasi veya filme alinmaya ve radyo ve televizyon ile yayima müsait bir şekle sokulmasi,Musiki aranjman ve tertipleri, Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulmasi, Bir eser sahibinin bütün veya ayni cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulmasi,Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi,
Henüz yayimlanmamiş olan bir eserin ilmi araştirma ve çalişma neticesinde yayimlanmaya elverişli hala getirilmesi Başkasina ait bir eserin izah veya şerhi yahut kisaltilmasi, Bir bilgisayar programinin uyarlanmasi, düzenlenmesi veya her hangi bir değişim yapilmasi,Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çikan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanlaridir. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabani içinde bulunan veri ve materyalin korunmasi için genişletilemez) istifade edilen eserin sahibinin haklarina zarar getirmemek şartiyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşiyan işlenmeler

ESER SAHiBi KiMDiR?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir.işlenme Eserlerde Eser Sahipliği : Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asil eser sahibinin haklari mahfuz kalmak şartiyla onu işleyendir. 
Sinema Eserlerinde Eser Sahipliği : Sinema eserlerinde; yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazari ve diyalog yazari, eserin birlikte sahibidirler. Canlandirma tekniğiyle yapilmiş sinema eserlerinde; animatör de eserin birlikte sahipleri arasindadir.

Eser Sahiplerinin Birden Fazla Oluşu : Birden fazla kimselerin birlikte vücuda getirdikleri eserin kisimlara ayrilmasi mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kismin sahibi sayilir. Aksi kararlaştirilmiş olmadikça, eseri birlikte vücuda getirenlerden her biri bütün eserin değiştirilmesi veya yayimlanmasi için diğerlerinin iştirakini isteyebilir. Diğer taraf muhik bir sebep olmaksizin iştirak etmezse, mahkemece müsaade verilebilir. Ayni hüküm mali haklarin kullanilmasinda da uygulanir.

Eser Sahipleri Arasindaki Birlik : Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrilmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi onu vücuda getirenlerin birliğidir.

ESER SAHiBiNiN HAKLARI
Eser sahibi, özel ve genişletilmiş mülkiyet haklarina sahiptir. 
Ana Başliklarla;
1-MANEVi HAKLAR
A-Umuma Arz Salahiyeti
B-Adin Belirtilmesi Salahiyeti
C-Eserde Değişiklik Yapilmasini Menetmek
D-Eser Sahibinin Zilyet Ve Malike Karşi Haklari

2- MALi HAKLAR
A-işleme Hakki
B-Çoğaltma Hakki
C-Yayma Hakki
D-Temsil Hakki
E-işaret,Ses ve Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma iletim Hakki olarak gruplanmaktadir.

Eser Sahibinin haklarina herhangi bir saldiri, tecavüz olmasi halinde Eser Sahibi HUKUKi ve CEZAi  yaptirimlarin uygulanmasini ilgili mahkemelerden ve makamlardan isteme hakkina sahiptir.

HUKUK DAVALARI
5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan hukuk davalarini üçe ayrilabilir:

-Tecavüzün Giderimi Davasi; varolan ve halen devam etmekte olan bir tecavüze karşi, tecavüzün sona erdirilmesi talebiyle açilan davadir.

-Tecavüzün Önlenmesi Davasi; henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talep edilmektedir

-Maddi ve Manevi Tazminat Davasidir; hak sahibi tecavüz sebebiyle uğradiği maddi ve manevi zararin giderimi için tecavüz edene karşi maddi ve manevi tazminat davasi ikame edebilir.

Bunlarla beraber, FSEK, mali haklara tecavüzle ilgili olarak hak sahipleri lehine özel bir hüküm getirmiştir. Bu hükme göre ; Eser, eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dişi veya sözleşmede belirtilen sayidan fazla basilmiş, diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayinlanmiş veya temsil edilmiş ise; izni alinmamiş eser sahibi, sözleşme yapilmiş olmasi halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibariyla uğradiği zararin en çok üç kat fazlasini isteyebilir. Yasaya göre, bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alinacaktir.

Ayni zamanda devam eden tecavüzün önlenmesi ve tespiti amaciyla mahkemelerden iHTiYATi TEDBiR ve TESPiT istenmesinde kanimizca büyük fayda vardir.

CEZA DAVALARI
1-MANEVi HAKLARA TECAVÜZ HALiNDE
2- MALi HAKLARA TECAVÜZ HALiNDE 
3-DiğER SUÇLAR olarak ayrilmaktadirlar.

FiKRi HAKLARIN TESCiL VE KAYIT ALTINA ALINMASININ ÖNEMi NEDiR?

Burada kisa ve temel hatlariyla açiklamaya çaliştiğimiz gibi Fikri ve Sinai Haklar, Marka, Patent ve Telif Haklarinda ki hukuki düzenlemeler Hak Sahiplerine bir çok haklar sağlamaktadir.

Ülkemizde bu konu üzerindeki çalişmalar henüz çok yeni olduğu gibi dinamik bir seyir izlemekte ve her gün gelişmekte ve değişmektedir.

Marka, Patent ve Tasarim Haklarindan tam olarak yararlanabilmek için TPE’de tescil yapilmasi ZORUNLUDUR aksi halde yürürlükteki yeni kanunlardan yararlanmak mümkün değildir.  

Telif Haklarinda ise ilgili kanunlardan yararlanmak için kayit ve tescil müracaati yapmak ZORUNLULUğU BULUNMAMAKTADIR.

Eser Sahibi, hak sahipliğini ispatlamak kaydiyla mevcut yasalardan yararlanir, Yalniz bu durumda Avukat Murat Eltutan’in belirttiği üzere mahkemelerde mülkiyeti ve hak sahipliğini iSPAT ETME ZORLUğU YAşANMAKTADIR, bir diğer olumsuzlukta ülkemizde siklikla yaşandiği gibi gerçekte hak sahibi olmayan kötüniyetli kişilerin ilgili eseri adlarina  tescil ve kayitlamalari halinde yaşanmaktadir. Bir eserin kötüniyetle sahiplenmesi ve tescil edilmesi halinde gerçek hak sahipleri telafisi güç maddi manevi kayiplarla karşilaşmaktadirlar, ülkemizde mahkemelerin yavaş işlemesi de mevcut mağduriyetin artmasina sebebiyet vermektedir.

Eser Sahipliğinde ispat kolayliği sağlamasi, kötüniyetli kişiler için caydiricilik özelliği taşimasi için tescil ve kayit işlemlerinin yapilmasini önermekteyiz…



hizli-marka-tescil

ONLiNE BAşVURU iÇiN

(212) 272 28 00

(212) 288 26 22

Online Danişin

Uzman Danişin

Haber & Duyuru

404

 

 

 

Aradnz sayfa bulunamad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LiveZilla Live Help